Elektronická podatelna

Elektronická podatelna umožňuje přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s fyzickými a právnickými osobami. Elektronická podatelna je určena pro zabezpečenou elektronickou komunikaci. Neslouží pro příjem reklamy, nabídek a dalších podobných typů komunikace.

Adresa elektronické podatelny: podatelna@exekutor.cz

Adresa datové schránky: 4w6g8q5

Doručení elektronické písemnosti exekutorskému úřadu

Elektronickým podáním je e-mailová zpráva, zaslaná na adresu elektronické podatelny. Jedna e-mailová zpráva může obsahovat pouze jedno podání. Pokud jedna zpráva obsahuje více dokumentů, musí být zřetelně označeno, který z nich je podáním ve věci samé a který je pouze přílohou.

Podání učiněné elektronicky je nutné do tří dnů doplnit předložením originálu, případně písemným podáním shodného znění. Pokud není elektronické podání v této lhůtě doplněno, soudní exekutor k němu nepřihlíží. (§ 42 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů). To neplatí pokud je podání doručeno dokumentem v příloze emailu ve formátu PDF podepsaným elektronickým podpisem účastníka založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném autorizovaným poskytovatelem certifikačních služeb (Postsignum- Česká pošta, I.C.A., eIdentity).

Přijímané formáty (přípony) datových zpráv e-mailem:

 • .doc - dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word, verze 6.0 a vyšší (od roku 1995)
 • .txt - prostý text bez formátování (plain text)
 • .pdf - dokument s připojeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu
 • .rtf - dokument ve formátu RTF (značkovací jazyk k formátování textu, Rich Text Format)

Upozornění: Pro vyšší bezpečnost a kompatibilitu upřednostňujeme formát PDF s elektronickým podpisem. Zpráva, v níž je zjištěn škodlivý kód, není zpracována.

Doručení elektronické písemnosti účastníkům řízení

Soudní exekutor může e-mailovou elektronickou cestou doručit písemnost účastníkovi řízení pouze za současného splnění tří podmínek:

 1. adresát sdělil exekutorskému úřadu svou elektronickou adresu
 2. adresát o doručení písemnosti touto formou exekutorský úřad požádal nebo s ním vyslovil souhlas
 3. adresát uvedl akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který vydal jeho kvalifikovaný certifikát a vede jeho evidenci, nebo předložil svůj platný kvalifikovaný certifikát.

Adresát musí přijetí elektronické písemnosti potvrdit do tří dnů zprávou, kterou opatří svým zaručeným elektronickým podpisem, jinak je její doručení považováno za neúčinné. Pokud je doručení účinné, považuje se též za doručení do vlastních rukou.

Právní předpisy pro komunikaci prostřednictvím elektronické podatelny:

 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška Ministerstva informatiky č. 496/2004, o elektronických podatelnách
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Tiskopis pro zřízení elektronické komunikace