Pro dlužníky

Co dělat když dostanu Vyrozumění o zahájení exekuce, exekuční příkaz, ...?

 

 1. Bezodkladně kontaktujte exekutorský úřad na tel. 569 420 480
 2. Při kontaktu uveďte své jméno a spisovou značku věci. Spisová značka je umístěna na každém rozhodnutí exekutora v pravém horním rohu a má tvar např. 050EX 1245/05. Spisy zpracovávají pověření zaměstnanci. Jejich jméno a kontakt jsou uvedeny na každém rozhodnutí jako Vyřizuje:
 3. Sjednejte si s příslušným pracovníkem schůzku, navrhněte způsob vyřešení dluhu. Sdělte pracovníkovi úřadu telefonický kontakt a adresu na které jste k zastižení.
 4. Pokud se zdržujete jinde, než máte zapsáno trvalé bydliště, zažádejte o zasílání pošty na Vaši skutečnou adresu (je třeba požádat písemně). Zabráníte tak nepříjemnému překvapení, plynoucího z toho, že písemnosti budou doručovány náhradním způsobem.
 5. Domníváte-li se, že pohledávka je na Vás vymáhána neoprávněně, je ve vašem vlastním zájmu, abyste krom podání opravných prostředků k soudu, také informovali exekutorský úřad.
 6. Nemůžete-li se dostavit k jednání, nebo dostát přislíbené splátce, vždy a za každých okolností se včas omluvte.

 

Pamatujte, že jen Váš aktivní a seriozní přístup Vám může pomoci ušetřit na dalších nákladech s řízením spojených.

Práva a povinnosti povinného

 

 1. Máte právo být poučeni o svých právech a povinnostech. Kdykoliv něčemu nerozumíte, ptejte se.
 2. V závěru každého písemného vyhotovení rozhodnutí je poučení o opravném prostředku (odvolání, námitky atd.), nebo poučení, že opravný prostředek není přípustný. Čtěte jej.
 3. Máte právo, aby se Vám exekutor, nebo pracovník exekutora prokázal před provedením úkonu služebním průkazem.
 4. Máte právo zaplatit vymáhanou pohledávku /na účet exekutora/, nebo splnit uloženou povinnost, kdykoliv během řízení. (Můžete tak výrazným způsobem ušetřit na nákladech exekuce.)
 5. Po doručení Vyrozumění o zahájení exekuce nesmíte nakládat se svým majetkem, vyjma běžné obchodní činnosti a uspokojování základních životních potřeb. Veškeré Vaše úkony učiněné navzdory tomuto zákazu jsou ze zákona neplatné. Stejně tak máte zakázáno nakládat s majetkem postiženým exekučním příkazem.
 6. Kvůli naplnění účelu exekučního řízení se nesmíte před zahájením úkonů o probíhající exekuci dozvědět, exekutor Vás tedy předem nemůže informovat, že hodlá provést soupis a zajištění Vašich věcí.
 7. Při soupisu věcí nesmíte bránit pořízení dokumentace a pojetí věci do soupisu. Se sepsanými věcmi nesmíte nakládat.
 8. Pokud se domníváte, že věc neměla být do soupisu pojata můžete se bránit návrhem na zastavení exekuce ohledně prodeje této věci, nebo návrhem na její vyškrtnutí ze soupisu.
 9. Návrh (není zpoplatněn) podává k exekutorovi vlastník věci (nikoliv dlužník), je třeba v něm odůvodnit, proč určitá movitá věc má být ze soupisu vyškrtnuta a doložit doklady prokazující Vaše tvrzení. O návrhu rozhodne exekutor s přihlédnutím k vyjádření oprávněného (věřitele).
 10. Jste povinni dostavit se na předvolání k prohlášení o svém majetku, předložit listiny, umožnit soupis a odebrání věcí a plnit další pokyny uložené Vám exekutorem. Budete-li bránit provedení úkonu v exekučním řízení, vyhýbat se splnění uložené povinnosti, nebo jinak mařit exekuční řízení, může Vám být uložena pořádková pokuta až do výše 50.000,-Kč a v případě většího provinění nebo škody se můžete dopustit trestného činu „maření výkonu úředního rozhodnutí“.

(výčet práv a povinností je samozřejmě demonstrativní)

Úřední hodiny 

Úřední hodiny exekutorského úřadu

 • Pondělí:  9:00 - 15:30
 • Středa: 9:00 - 15:30
 • Pátek: 8:00 - 12:00
 • Telefonní a úřední hodiny jsou shodné. 

Úřední hodiny podatelny, pokladny

příjem podání a exekučních splátek

 • Pondělí, středa: 8:00 - 15.30
 • Úterý, čtvrtek: 8:00 - 13:30
 • Pátek: 8:00 - 12:00

Upřednostňujte v komunikaci raději e-mail, nebo písemné podání.

Mimo úřední hodiny pošlete SMS na tel. 605134 344 nebo mail na podatelna@exekutor.cz ; ozveme se zpět.

Úřední hodiny exekutora

 • Pondělí: 9:00 – 13:00

Termín jednání s exekutorem, vykonavateli je vhodné předem dojednat telefonicky. Se spisy se neustále pracuje.
Nahlížení do spisů je proto možné pouze po předchozím objednání (telefonicky, faxem nebo mailem) nejméně 1 pracovní den předem.

© 2024 Stanislav Molák | nastavení cookies pro tento web