Náplň činnosti exekutora

Soudní exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů, tj.vykonatelných rozsudků soudů, rozhodčích nálezů, notářských zápisů nebo exekutorských zápisů se svolením k vykonatelnosti, vykonatelných rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy, vykonatelných rozhodnutí nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení.

Vedle běžných způsobů exekuce k vymožení zaplacení peněžité částky: tj. srážky ze mzdy a jiných příjmů, strhnutí peněz z účtu, přikázání pohledávky, prodej movitých věcí a nemovitostí, prodej podniku, a exekuce k splnění jiné nepeněžité povinnosti, které lze provést vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedením prací a výkonů, může exekutor vést exekuci na obchodní podíly, patenty, licence a ochranné známky, akcie, vlastněné dlužníkem.

O způsobu provedení exekuce rozhoduje exekutor, který může vést exekuci více nebo i všemi způsoby současně. Je oprávněn vést exekuci prodejem zástavy. Využití tohoto nového zákonného způsobu přináší efektivnější a rychlejší uspokojení práva věřitelů, než je tomu doposud.

Odměnu soudního exekutora a úhradu hotových výdajů hradí dlužník. Tyto náklady exekučního řízení vymůže exekutor sám na základě vlastního příkazu. Oprávněný hradí formou zálohy pouze prvotní přímé náklady exekuce, které mu budou v případě úspěšné exekuce, též následně uhrazeny dlužníkem.

Soudní exekutor má oprávnění sepisovat exekutorské zápisy, kterými je osvědčen buď skutkový děj (např. zaplacení dluhu) nebo stav věci. Exekutorské zápisy jsou veřejnými listinami.

Exekutor je oprávněn poskytovat právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu nebo v souvislosti s s exekuční činností. Exekutor je oprávněn provádět dobrovolné dražby movitých věcí nebo nemovitostí na návrh vlastníka nebo osoby oprávněné s věcí disponovat.

Exekutor je oprávněn přijímat do úschovy listiny, peníze a jiné movité věci v souvislosti se soudním, exekučním nebo jiným řízením.

Úřední hodiny 

Úřední hodiny exekutorského úřadu

  • Pondělí:  9:00 - 15:30
  • Středa: 9:00 - 15:30
  • Pátek: 8:00 - 12:00
  • Telefonní a úřední hodiny jsou shodné. 

Úřední hodiny podatelny, pokladny

příjem podání a exekučních splátek

  • Pondělí, středa: 8:00 - 15.30
  • Úterý, čtvrtek: 8:00 - 13:30
  • Pátek: 8:00 - 12:00

Upřednostňujte v komunikaci raději e-mail, nebo písemné podání.

Mimo úřední hodiny pošlete SMS na tel. 605134 344 nebo mail na podatelna@exekutor.cz ; ozveme se zpět.

Úřední hodiny exekutora

  • Pondělí: 9:00 – 13:00

Termín jednání s exekutorem, vykonavateli je vhodné předem dojednat telefonicky. Se spisy se neustále pracuje.
Nahlížení do spisů je proto možné pouze po předchozím objednání (telefonicky, faxem nebo mailem) nejméně 1 pracovní den předem.

© 2024 Stanislav Molák | nastavení cookies pro tento web