Vymožení uhrazení dluhu – peněžitá exekuce.

Někdo Vám dluží a odmítá zaplatit, Váš nárok na úhradu dluhu Vám už přiznal soud (rozsudkem, platebním rozkazem, smírem), nebo rozhodce, nebo jste s dlužníkem uzavřeli před notářem či exekutorem formou úředního zápisu dohodu o úhradě dluhu, kterou však dlužník nesplnil? Soudní exekutor zjistí stav majetku dlužníka a provede u něj exekuci. Exekuce probíhá tak dlouho dokud není dluh uhrazen anebo je již nepochybné, že dlužník už nemá žádný zabavitelný majetek.

Vymožení splnění nepeněžité povinnosti

Opět musíte mít exekuční titul (rozsudek apod.) a povinný musí odmítat splnit dobrovolně svou povinnost.

 • vyklizení bytu, nebytové prostory, nemovitosti
 • odebrání věci a vrácení Vám
 • rozdělení společné věci (např. při vypořádání spoluvlastnictví)
 • zajištění provedení prací a výkonů, uložených povinnému
 • uložení pokuty povinnému k splnění nezastupitelné povinnosti

Soudní exekutor zajistí splnění povinnosti.

Narozdíl od často zdlouhavého soudního výkonu rozhodnutí uběhne od podání návrhu po zahájení provádění exekuce „v terénu“ maximálně pár týdnů.

 

Exekutorské zástavní právo

Máte-li vykonatelnou pohledávku (tj. peněžitý nárok přiznaný rozsudkem, rozhodčím nálezem nebo notářským zápisem) exekutor Vám ji může zajistit nuceným zřízením zástavního práva (EZP) ovitosti dlužníka. Toto zástavní právo má účinky jako jakékoliv jiné běžné smluvní zástavní právo. Výrazně vylepšuje Vaši šanci na uspokojení pohledávky a Vaše postavení jako věřitele v případném nuceném prodeji nemovitosti ať už v exekuci či v insolvenčním řízení. Za částku 5500,-Kč (+21%DPH) zřídíme exekutorská zástavní práva na všechny nemovitosti dlužníka (v rámci jednoho katastrálního území).

Exekutorský zápis

Záznam, kterým je osvědčen buď skutkový děj (např. zaplacení dluhu, doručení výpovědi, oznámení výhrady) nebo stav věci (vady díla, ohledání věci). Exekutorské zápisy jsou veřejnými listinami. Lze je použít jako důkazní prostředek v soudním sporu.

Doručení oznámení o výhradě neúčinnosti zbavování se majetku

Nový druh služby, kterým se může věřitel i nesplatné pohledávky pojistit do budoucna proti tomu, aby dlužník manipulací se svým majetkem zmařil nebo snížil možnost uspokojení pohledávky věřitele. Věřitel si vlastně vyhrazuje, že takové budoucí kroky dlužníka vůči němu nebudou účinné a pokud tedy dlužník převede na třetí osobu svůj majetek zůstává věřiteli i nadále právo žádat v exekuci zpeněžení tohoto majetku i když jeho vlastníkem už nebude dlužník, ale jiná osoba.

Exekutor na žádost věřitele výhradu sepíše a doručí dlužníkovi.

Provedení dobrovolné dražby

- uskutečněné na návrh vlastníka věci, nebo osoby oprávněné disponovat s věcí. Provádíme též za výhodných podmínek dražby v rámci insolvenčního řízení na návrh insolvenčního správce nebo v rámci likvidace, či nařízeném zpeněžení dědictví na žádost notáře. Dražíme nejen nemovitosti, ale i věci movité, cenné papíry, pohledávky.

Právní pomoc, porady a konzultace

- soupis podání k soudům a zastupování ve věci exekucí a výkonu rozhodnutí.

Úřední hodiny 

Úřední hodiny exekutorského úřadu

 • Pondělí:  9:00 - 15:30
 • Středa: 9:00 - 15:30
 • Pátek: 8:00 - 12:00
 • Telefonní a úřední hodiny jsou shodné. 

Úřední hodiny podatelny, pokladny

příjem podání a exekučních splátek

 • Pondělí, středa: 8:00 - 15.30
 • Úterý, čtvrtek: 8:00 - 13:30
 • Pátek: 8:00 - 12:00

Upřednostňujte v komunikaci raději e-mail, nebo písemné podání.

Mimo úřední hodiny pošlete SMS na tel. 605134 344 nebo mail na podatelna@exekutor.cz ; ozveme se zpět.

Úřední hodiny exekutora

 • Pondělí: 9:00 – 13:00

Termín jednání s exekutorem, vykonavateli je vhodné předem dojednat telefonicky. Se spisy se neustále pracuje.
Nahlížení do spisů je proto možné pouze po předchozím objednání (telefonicky, faxem nebo mailem) nejméně 1 pracovní den předem.

© 2024 Stanislav Molák | nastavení cookies pro tento web